ALGEMENE HUUR- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN EN BEPALINGEN

 1. Na ontvangst van de bevestiging van de gemaakte reservering zal huurder aan verhuurder binnen 7 dagen een aanbetaling doen, zoals op de bevestiging vermeld staat. Het voorschot is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag van de huur zal binnen 4 weken voor aanvang van de vakantie worden betaald.
 2. Tussen u en Breezand Vakanties komt een definitieve overeenkomst tot stand zodra u uw aanbetaling heeft voldaan.
 3. Verhuurder verplicht zich de vakantieaccommodatie op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.
 4. Huurder zal de gehuurde vakantieaccommodatie niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen.
 5. Huurder zal de gehuurde vakantieaccommodatie als een goed huisvader gebruiken en netjes en proper bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schaden door zijn toedoen of nalatigheid aan de vakantieaccommodatie, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van de vakantieaccommodatie, de stoffering of het huisraad. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn de vakantieaccommodatie met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren.
 6. Huisdieren mogen uitsluitend worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder tegen het daarvoor geldende tarief.
 7. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Het is niet toegestaan om te kamperen bij de vakantieaccommodatie.
 8. Het is niet toegestaan de bedden zonder lakens en slopen te beslapen. Ter behoud van het inventaris zien wij ons genoodzaakt om met ingang van 1 januari 2022 het huren van linnengoed, minimaal gelijk aan het aanwezige personenaantal, via het verhuurkantoor verplicht te stellen.
 9. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het landgoed.
 10. De ter beschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging der huissleutels.
 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
  a.diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder.
  b.het uitvallen, het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur of eventueel aanwezig internetsignaal in de vakantieaccommodaties.
  c.ongemak c.q. overlast, welke buiten verantwoordelijkheid van verhuurder door derden wordt veroorzaakt.
  Voor deze eventuele ongemakken zal huurder geen restitutie van huurgelden kunnen vorderen.
 12. Iedere huurder dient bij de restant betaling een borgsom van € 150,00 per gehuurde vakantieaccommodatie te voldoen, welke hij binnen 14 dagen na vertrek weer terugontvangt verminderd met de openstaande posten. In geval van door huurder veroorzaakte schade zoals bedoeld in artikel 5, behoudt verhuurder zich het recht voor de door de huurder betaalde borg in te houden als voorschot in afwachting van de daadwerkelijke schadekosten.
 13. Ingeval de eigenaar van de vakantieaccommodatie zich aan de tot stand gekomen overeenkomst zou onttrekken, is het verhuurkantoor gerechtigd de huurder gelijkwaardige vervangende vakantieaccommodatie ter beschikking te stellen, alles naar het oordeel van het verhuurkantoor. De huurder zal in het onderhavige geval het verhuurkantoor nimmer in rechte kunnen aanspreken.
 14. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebreke
  stelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn:
  a. indien de waarborgsom niet is voldaan op het hierboven overeengekomen tijdstip;
  b. indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
  c. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
  Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a, b en c genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden – teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken – te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren.
 15. Bij annulering of voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.